Op

16/05/2018 Đào & Trade coin

Trong vài tuần qua, cộng đồng Bitcoin Cash (BCH) đã thảo luận về việc sử dụng ‘op-code’ với chuỗi BCH.